Co zawiera kompletny projekt budowlany?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu, musisz mieć projekt budowlany. Urzędy mają wymagania formalne co do projektu. Zawartość projektu budowlanego, który składa się w urzędzie, aby dostać pozwolenie na budowę, określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).

 Projekt budowlany musi zawierać m.inn.:

  1. rzuty wszystkich poziomów budynku w tym fundamentów, piwnic oraz dachu, i jeśli dach jest spadzisty – więźby dachowej. 2. przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach 
  2. wszystkie elewacje 
  3. rysunki konstrukcji i minimum schematy instalacji wewnętrznych. 
  4. część opisową, w której powinny znaleźć się informacje na temat posadowienia budynku, użytych materiałów, konstrukcji oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, warstw przegród itp. 
  5. charakterystykę energetyczną budynku z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1 mkw. powierzchni 
  6. informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (informacja do planu BIOZ) 
  7. wszystkie dane liczbowe: powierzchnia netto budynku, z wyodrębnieniem części nadziemnej i podziemnej (jeśli budynek jest podpiwniczony), kubatura (w przypadku rozbudowy lub adaptacji dane liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed realizacją projektu i po) 
  8. projekt zagospodarowania terenu - wykonywany najczęściej w skali 1:500, lub gdy dla danego terenu mapa zasadnicza jest prowadzona w mniejszej skali, to na przykład 1:1000, projekt zagospodarowania określa: usytuowanie i rozmiary budynku, jego odległości od granic działki, linii rozgraniczającej ulicy lub linii zabudowy, chodniki i dojazdy, miejsce parkingowe oraz projektowane uzbrojenie: przyłącze wodne lub studnię, przyłącza kanalizacji (lub szambo, mała oczyszczalnia), energii elektrycznej, gazu i inne, na przykład telekomunikacyjne, a także blans powierzchni działki wraz z wykazaniem powierzchni zabudowanej i planowanych utwardzeń oraz powierzchni, która pozostanie biologicznie czynna.
Powrót do listy
do góry