RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez M KWADRAT A.Michalak Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Wskazanie administratora:
Administratorem Państwa Danych osobowych jest M KWADRAT A.Michalak z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Reniferowa 81 03-289 Warszawa, identyfikującym się numerem NIP: 125-033-19-68 oraz numerem REGON: 016401407, zwana dalej Administratorem.

Źródło pozyskiwania danych osobowych:
Administrator, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas kontaktu drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej, podczas zawierania z Państwem umów bądź realizowania dla Państwa usług.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:
imię (imiona) i nazwisko, adresy e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, nr PESEL, nr KW , nr dowodu osobistego, nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa do celów projektowych.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych sobowych:
Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celach:

  • realizacji łączącej nas umowy
  • świadczenia na rzecz Państwa usług, 
  • kontaktu drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej,
  • przygotowania i przedstawienia oferty handlowej
  • reprezentacji Klienta przed organiami administracyjnymi na podstawie umowy oraz pełnomocnictwa
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.​

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług, w tym do kontaktu drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:
Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w ninijszym dokumencie:

  • Podmiotom z którymi administartor ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administartora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi. 
  • organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem organom podatkowym, bankom i firmom windykacyjnym w celu ochrony żywotnych interesów Administratora

Okresy przetwarzania danych osobowych:
Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/ lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pani/Pana Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Posiadają Państwo prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: 
Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem, pod adresem e-mail: mkwadrat@mkwadrat.pl
Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości okresowej aktualizacji ninijszej informacji w momęcie zmiany prawa bądź polityki ochrony danych osobowych Administratora. 

do góry