Jak pozyskać pozwolenie na budowę?

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy ze względu na położenie działki organ architektoniczno-budowlany na podstawie wniosku Inwestora. Wniosek należy wypełnić na urzędowym formularzu, dostępnym w starostwach lub na ich stronach internetowych. Należy w nim wskazać inwestora (osobę/ osoby finansujące budowę), rodzaj inwestycji, adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości: obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej. Czas na wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę, jaką ma urząd, to 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie takiej decyzji.

Do wniosku o pozwolenie na budowę obowiązkowo należy dołączyć:

  1. Kompletny projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami, 
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
  3. Ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli wynika to z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
  4. Inne dokumenty wymagane przez organ w związku ze specyfiką budowy, 
  5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagane). 

Po uprawomocnieniu się Decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od daty jej wydania) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. Obecnie można zacząć budowę bez uprawomocnionej Decyzji, inwestor w takim przypadku ponosi jednak konsekwencje, w przypadku, gdy Decyzja zostanie oprotestowana (np. koszty związane z rozpoczętą budową).

Powrót do listy
do góry