Co to jest zgłoszenie?

Zgłoszenie budowy należy przedłożyć właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej: starosta, wojewoda oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgłoszenia dokonuje się przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do prac budowlanych można przystąpić, gdy w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

W zgłoszeniu określa sie rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia załącza sie oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb szkice lub rysunki i inne wymagane pozwolenia, uzgodnienia, opinie. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia o brakujące dokumenty w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw.

Jeżeli  zgłoszenie  dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, lub gdy budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściwy organ administracji również wnosi sprzeciw.

Powrót do listy
do góry